“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp.”

Chính vì lẽ đó mà Trung Tâm Gia Sư Khuyến Học luôn luôn khích lệ, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài. Thông quá đó, trung tâm sẽ hỗ trợ về vấn đề Tuyển Sinh hiện nay.